More search options

Results 1 - 25 of 8063.

Cover image
Author
 • Zhang, Ning, 1958-
ISBN
 • 753604500X
Edition
Di 1 ban.
Published
China : Hua cheng chu ban she, 2005.
1 Holding library
book
 • Printed resource
Cover image
Author
 • Sang, Liangzhi.
ISBN
 • 7500559135
Edition
Di 1 ban.
Published
Beijing : Zhongguo cai zheng jing ji chu ban she, 2002.
book
 • Printed resource
Cover image
Author
 • Yin, Haiguang.
Published
[Taibei] : Wen xing shu dian, Minguo 55 [1966]
book
 • Printed resource
Cover image
Zhongguo wen hua jiang hua / Xianggang da xue dong fang wen hua yan jiu yuan.
Published
Xianggang : Xianggang da xue chu ban she, 1954.
1 Holding library
book
 • Printed resource
Cover image
ISSN
 • 10046283
Published
Beijing : Zhongguo ji hua sheng yu nian jian bian ji bu.
1 Holding library
periodical
 • Printed resource
Cover image
Published
Beijing : Xin hua chu ban she.
1 Holding library
periodical
 • Printed resource
Cover image
Qian gu zhi mi : Zhongguo wen hua 1000 yi an (yi bian) / Shi Xuanyuan, Li Chunyuan, Zhao Changhua zhu bian.
ISBN
 • 7534821967
Edition
Di 1 ban.
Published
Zhengzhou Shi : Zhongzhou gu ji chu ban she, 2003.
1 Holding library
book
 • Printed resource
Cover image
Author
 • Zhu, Jing.
ISBN
 • 7801781031
Edition
Di 1 ban.
Published
Beijing : Hua ling chu ban she, 2003.
1 Holding library
book
 • Printed resource
Cover image
Zhongguo wen hua yu Zhongguo zhe xue / Shenzhen da xue Guo xue yan jiu suo zhu bian.
ISBN
 • 7506000199
Published
Beijing: : Dong fang chu ban she: : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986.
book
 • Printed resource
Cover image
Zhongguo ban hua shi / Wang Bomin zhu.
Author
 • Wang, Bomin.
Published
Xianggang : Nan tong tu shu gong si, [date of publication not identified]
1 Holding library
book
 • Printed resource
Cover image
Fang yan yu Zhongguo wen hua / Zhou Zhenhe, You Rujie zhu.
Author
 • Zhou, Zhenhe, 1941-
Edition
Di 1 ban.
Published
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1986.
book
 • Printed resource
Cover image
Zhongguo wen hua yu Zhongguo zhe xue / Shenzhen da xue guo xue yan jiu suo ; Tang yi jie zhu bian ; Jin chun feng ... [deng].
Published
Beijing : San lian shu dian, 1988.
1 Holding library
book
 • Printed resource
Cover image
Zhongguo da bai ke quan shu. Hua xue / [Zhongguo da bai ke quan shu zong bian ji wei yuan hui "Hua xue" bian ji wei yuan hui, Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she bian ji bu bian].
ISBN
 • 7500059728
 • 9787500059721
Edition
Di 1 ban.
Published
Beijing : Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she, 1992.
book
 • Printed resource
Cover image
Author
 • Jiang, Xingyu.
Published
Chongqing : Zhong hua shu ju, 1943.
1 Holding library
book
 • Printed resource
Cover image
Author
 • Cheng, Zhongying.
Published
Taibei : San min shu ju you xian gong si, 1974.
1 Holding library
book
 • Printed resource
Cover image
Zhongguo wen hua yao yi / Liang Shuming zhu.
Author
 • Liang, Shuming.
Published
Xianggang : Xianggang ji cheng gong si, [date of publication not identified]
1 Holding library
book
 • Printed resource
Cover image
Qian gu zhi mi : Zhongguo wen hua 1000 yi an (jia bian) / Shi Xuanyuan, Li Chunyuan, Zhao Changhua zhu bian.
ISBN
 • 7534821959
Edition
Di 1 ban.
Published
Zhengzhou Shi : Zhongzhou gu ji chu ban she, 2003.
1 Holding library
book
 • Printed resource
Cover image
Zhongguo wen hua chang shi / Wang Li zhu bian.
Published
Xianggang : [publisher not identified], 1966.
1 Holding library
book
 • Printed resource
Cover image
Zhongguo wen hua shi guan / Tan Yuanheng zhu.
Author
 • Tan, Yuanheng.
ISBN
 • 7536127359
Edition
Xiu ding ban.
Published
[Guangzhou] : Guangdong gao deng jiao yu chu ban she, 2002.
book
 • Printed resource
Cover image
Author
 • Qian, Mu.
Published
Taibei : San min shu ju, 1971.
1 Holding library
book
 • Printed resource
Cover image
Zhongguo wen hua jian shi / Charles Patrick Fitzgerald zhu ; Yu Renhuan yi ; Jiao yu bu shi jie ming zhu yi shu wei yuan hui zhu bian.
Author
 • Fitzgerald, C. P. (Charles Patrick), 1902-1992.
Published
Taibei : Zhong hua wen hua shi ye she, 1961.
1 Holding library
book
 • Printed resource
Cover image
Zhongguo wen hua cong tan / Tian zhu jiao hua yu xue yuan bian.
Published
Xinzhu : Tian zhu jiao hua yu xue yuan, 1963.
1 Holding library
book
 • Printed resource
Cover image
Zhongguo xing shi dui lian shi hua / Gu Xiangyang, He Huiqin.
Author
 • Gu, Xiangyang.
ISBN
 • 7538505601
 • 9787538505603
Edition
Di 1 ban.
Published
[Changchun Shi] : [Bei fang fu nü er tong chu ban she]: [Jilin sheng xin hua shu dian fa xing], [1990.]
book
 • Printed resource
Cover image
Author
 • Ye, Songfa.
Published
Gaoxiong : Bai zhuang chu ban she, 1978.
1 Holding library
book
 • Printed resource
Cover image
Zhongguo wen hua zhi mi / [Shi xuanyuan, Lin Yaochen, Xu Liyan zhu bian].
Edition
Di 1 ban.
Published
Shanghai : Xue lin chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1985-<1987>
book
 • Printed resource

Export:

Selection Options