More search options

Results 1 - 13 of 13.

Cover image
Bolʹshai︠a︡ rossiĭskai︠a︡ ėnt︠s︡iklopedii︠a︡ / nauchno-redakt︠s︡ionnyĭ sovet, predsedatelʹ I︠U︡.S. Osipov.
ISBN
 • 5852703206 (set)
 • 5852703265 (t. 0)
 • 585270329X (t. 1)
 • 5852703303 (t. 2)
 • 5852703311 (t. 3)
 • 5852703338 (t. 4)
 • 5852703346 (t. 5)
 • 5852703354 (t. 6)
 • 9785852703378 (t. 7)
 • 9785852703385 (t. 8)
 • 9785852703392 (t. 9)
 • 9785852703415 (t. 10)
 • 9785852703422 (t. 10)
 • 9785852703439 (t. 12)
 • 9785852703446 (t. 13)
 • 9785852703453 (t. 14)
 • 9785852703460 (t. 15)
 • 9785852703477 (t. 16)
 • 9785852703507 (t. 17)
 • 9785852703514 (t. 18)
 • 9785852703538 (t. 19)
 • 9785852703545 (t. 20)
 • 9785852703552 (t. 21)
 • 9785852703583 (t. 22)
 • 9785852703606 (t. 23)
 • 9785852703613 (t. 24)
 • 9785852703620 (t. 25)
 • 9785852703637 (t. 26)
 • 9785852703644 (t. 27)
Published
Moskva : Nauchnoe izd-vo "Bolʹshai︠a︡ rossiĭskai︠a︡ ėnt︠s︡iklopedii︠a︡", 2004-
book
 • Printed resource
Cover image
Bolʹsha︠i︡a rossiĭska︠i︡a ėn︠t︡siklopedi︠i︡a / nauchno-redak︠t︡sionnyĭ sovet, predsedatelʹ ︠I︡U.S. Osipov.
ISBN
 • 5852703206 (set)
 • 5852703265 (intro. vol)
 • 585270329x (t. 1)
 • 5852703303 (t. 2)
 • 5852703311 (t. 3)
 • 5852703338 (t. 4)
 • 5852703346 (t. 5)
 • 5852703354 (t. 6)
 • 9785852703378 (t. 7)
 • 9785852703385 (t. 8)
 • 9785852703392 (t. 9)
 • 9785852703415 (t. 10)
 • 9785852703422 (t. 11)
 • 9785852703439 (t. 12)
 • 9785852703446 (t. 13)
 • 9785852703453 (t. 14)
 • 9785852703460 (t. 15)
 • 9785852703477 (t. 16)
 • 9785852703507 (t. 17)
 • 9785852703514 (t. 18)
 • 9785852703538 (t. 19)
 • 9785852703545 (t. 20)
 • 9785852703552 (t. 21)
 • 9785852703583 (t. 22)
 • 9785852703606 (t.23)
 • 9785852703613 (t. 24)
 • 9785852703620 (t. 25)
 • 9785852703637 (t. 26)
 • 9785852703644 (t. 27)
 • 9785852703651 (t. 28)
 • 9785852703668 (t. 29)
 • 9785852703675 (t. 30)
 • 9785852703682 (t. 31)
 • 9785852703699 (t. 32)
 • 9785852703705 (t. 33)
 • 9785852703729 (t. 34)
 • 9785852703736 (t. 35)
Published
Moskva : Nauchnoe izd-vo "Bolʹsha︠i︡a rossiĭska︠i︡a ėn︠t︡siklopedi︠i︡a", 2004-
Holding libraries
book
 • Printed resource
Cover image
Bolʹsha︠i︡a rossiiska︠i︡a ėn︠t︡siklopedi︠i︡a / [nauchno-redak︠t︡sionnyĭ sovet, predsedatelʹ ︠I︡U.S. Osipov ; predsedotvetstvennyĭ redaktor S.L. Krave︠t︡s].
ISBN
 • 5852703206 (set)
 • 5852703265 (hbk. : Introductory volume)
 • 585270329X (hbk. : t. 1)
 • 5852703303 (hbk. : t. 2)
 • 5852703311 (hbk. : t. 3)
 • 5852703338 (hbk. : t. 4)
 • 5852703346 (hbk. : t. 5)
 • 5852703354 (hbk. : t. 6)
 • 9785852703378 (hbk. : t. 7)
 • 9785852703385 (hbk. : t. 8)
 • 9785852703392 (hbk. : t. 9)
 • 9785852703439 (hbk. : t. 12)
 • 9785852703446 (hbk. : t. 13)
 • 9785852703453 (hbk. : t. 14)
 • 9785852703460 (hbk. : t. 15)
 • 9785852703477 (hbk. : t. 16)
 • 9785852703507 (hbk. : t. 17)
 • 9785852703514 (hbk. : t. 18)
 • 9785852703538 (hbk. : t. 19)
 • 9785852703545 (hbk. : t. 20)
 • 9785852703552 (hbk. : t. 21)
 • 9785852703583 (hbk. : t. 22)
 • 9785852703606 (hbk. : t. 23)
 • 9785852703613 (hbk. : t. 24)
 • 9785852703620 (hbk. : t. 25)
 • 9785852703637 (hbk. : t. 26)
 • 9785852703644 (hbk. : t. 27)
 • 9785852703651 (hbk. : t. 28)
 • 9785852703668 (hbk. : t. 29)
 • 9785852703675 (hbk. : t. 30)
 • 9785852703682 (hbk. : t. 31)
 • 9785852703699 (hbk. : t. 32)
 • 9785852703705 (hbk. : t. 33)
 • 9785852703729 (hbk. : t. 34)
 • 9785852703736 (hbk. : t. 35)
Published
Moskva : Nauchnoe izd. "Bolʹsha︠i︡a rossiiska︠i︡a ėntsiklopedi︠i︡a", 2004-2017.
book
 • Printed resource
Cover image
Author
 • Osipov, I͡U. S. (I͡Uriĭ Sergeevich), 1936-
Published
Switzerland : Gordon and Breach, 1995.
book
 • Printed resource
Cover image
Rossiĭskai︠a︡ akademii︠a︡ nauk : spisok chlenov Akademii, 1724-2009 / [B.V. Levshin ... i dr. ; redakt︠s︡ionnyĭ sovet, I︠U︡.S. Osipov ... i dr.].
ISBN
 • 9785020369641
 • 5020369640
Published
Moskva : Nauka, 2009.
Holding libraries
book
 • Printed resource
Cover image
Ustavy Rossiĭskoĭ akademii nauk, 1724-1999 / [redakt︠s︡ionnyĭ sovet, I︠U︡.S.Osipov (predsedatelʹ); avtory-sostaviteli, B.V. Levshin (rukovoditelʹ) ... et al.].
ISBN
 • 5020085065
 • 9785020085060
Published
Moskva : Nauka, 1999.
Holding libraries
book
 • Printed resource
Cover image
Rossiiskaia Akademiia nauk : personalnyi sostav / [redakt︠s︡ionnyĭ sovet, I︠U︡.S.Osipov (predsedatelʹ); avtory-sostaviteli, B.V. Levshin (rukovoditelʹ) ... et al.].
ISBN
 • 5020024481
 • 5020024554 (vol. 1)
 • 5020024562 (vol. 2)
 • 5020024546 (vol. 3)
Published
Moskva : Nauka, 1999.
Holding libraries
book
 • Printed resource
Cover image
Akademi︠︡ia nauk v resheni︠︡iakh Politbi︠u︡ro︠︡ TSK RKP(b)-VKP(b)-KPSS, 1922-1991 / redak︠t︡sionnai︠a︡ kollegi︠︡ia I︠U︡.S. Osipov (predsedatelʹ) [and others].
ISBN
 • 5824301166
 • 5824301174
Published
Moskva : ROSSPĖN, 2000-
book
 • Printed resource
Cover image
Bolʹshai︠a︡ rossiĭskai︠a︡ ėnt︠s︡iklopedii︠a︡ / nauchno-redakt︠s︡ionnyĭ sovet, predsedatelʹ I︠U︡.S. Osipov.
ISBN
 • 5852703206
 • 5852703265
 • 585270329X
Published
Moskva : Nauchnoe izd-vo "Bolʹshai︠a︡ rossiĭskai︠a︡ ėnt︠s︡iklopedii︠a︡", 2004-2017.
book
 • Printed resource
Cover image
Bolʹshai͡a rossiĭskai͡a ėnt͡siklopedii͡a / nauchno-redakt͡sionnyĭ sovet, predsedatelʹ I͡U.S. Osipov.
ISBN
 • 5852703206 (set)
 • 9785852703200 (set)
 • 5852703265 (t. 0)
 • 9785852703262 (t. 0)
 • 585270329X (t. 1)
 • 9785852703293 (t. 1)
 • 5852703303 (t. 2)
 • 9785852703309 (t. 2)
 • 5852703311 (t. 3)
 • 9785852703316 (t. 3)
 • 5852703338 (t. 4)
 • 9785852703330 (t. 4)
 • 5852703346 (t. 5)
 • 9785852703347 (t. 5)
 • 5852703354 (t. 6)
 • 9785852703354 (t. 6)
 • 9785852703378 (t. 7)
 • 5852703370 (t. 7)
 • 9785852703385 (t. 8)
 • 5852703389 (t. 8)
 • 9785852703392 (t. 9)
 • 5852703397 (t. 9)
 • 9785852703415 (t. 10)
 • 5852703419 (t. 10)
 • 9785852703422 (t. 11)
 • 5852703427 (t. 11)
 • 9785852703439 (t. 12)
 • 5852703435 (t. 12)
 • 9785852703446 (t. 13)
 • 5852703443 (t. 13)
 • 9785852703453 (t. 14)
 • 5852703451 (t. 14)
 • 9785852703460 (t. 15)
 • 585270346X (t. 15)
 • 9785852703477 (t. 16)
 • 5852703478 (t. 16)
 • 9785852703507 (t. 17)
 • 5852703508 (t. 17)
 • 9785852703514 (t. 18)
 • 5852703516 (t. 18)
 • 9785852703538 (t. 19)
 • 5852703532 (t. 19)
 • 9785852703545 (t. 20)
 • 5852703540 (t. 20)
 • 9785852703552 (t. 21)
 • 5852703559 (t. 21)
 • 9785852703583 (t. 22)
 • 5852703583 (t. 22)
 • 9785852703606 (t. 23)
 • 5852703605 (t. 23)
 • 9785852703613 (t. 24)
 • 5852703613 (t. 24)
 • 9785852703620 (t. 25)
 • 5852703621 (t. 25)
 • 9785852703637 (t. 26)
 • 585270363X (t. 26)
 • 9785852703644 (t. 27)
 • 5852703648 (t. 27)
 • 9785852703651 (t. 28)
 • 5852703656 (t. 28)
 • 9785852703668 (t. 29)
 • 5852703664 (t. 29)
 • 9785852703675 (t. 30)
 • 5852703672 (t. 30)
 • 9785852703682 (t. 31)
 • 5852703680 (t. 31)
 • 9785852703699 (t. 32)
 • 5852703699 (t. 32)
Published
Moskva : Nauchnoe izdatelstvo "Bolʹshai͡a rossiĭskai͡a ėnt͡siklopedii͡a", 2004-<2016>
Holding libraries
book
 • Printed resource
Cover image
Mathematical events of the twentieth century / edited by A.A. Bolibruch, Yu S. Osipov and Yakov G. Sinai.
ISBN
 • 9783642062254
 • 3642062253
Published
Berlin ; London : Springer, 2010.
book
 • Printed resource

Export:

Selection Options